تخفيف

اسپلیت اجنرال اینورتر 12000

35,300,000 ريال 37,800,000 ريال -7%

مدل دستگاهASGS12LECAبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.4ظرفیت گرمایشی Kw4.0نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولت...

تخفيف

اسپلیت اجنرال اینورتر 18000

50,300,000 ريال 53,800,000 ريال -7%

مدل دستگاهASGS18LFCAبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw5.20ظرفیت گرمایشی Kw6.30نوع برق مصرفیتک فاز - 220 و...

تخفيف

اسپلیت اجنرال اینورتر 24000

60,700,000 ريال 64,900,000 ريال -6%

مدل دستگاهASGS24LFCAبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw7.10ظرفیت گرمایشی Kw8.00نوع برق مصرفیتک فاز - 220 و...

تخفيف

اسپلیت اجنرال اینورتر 30000

67,650,000 ريال 72,400,000 ريال -7%

مدل دستگاهASGS24LFCA - Ogeneralبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت گرمایشی - BTU/h30000ظرفیت سرمایشی Kw8.00ظرفیت گرمایشی Kw8.80نوع برق مصرفیتک ...

تخفيف

اسپلیت اجنرال سرد 18000

36,000,000 ريال 38,500,000 ريال -6%

   برچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولتجریان برق مصرفی - Amp9~8کشور سازندهتایلندگارانتیشرکت نیامدت گ...

تخفيف

اسپلیت اجنرال سرد 24000

42,500,000 ريال 45,500,000 ريال -7%

   برچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولتجریان برق مصرفی - Amp9~8کشور سازندهتایلندگارانتیشرکت نیامدت گ...

تخفيف

اسپلیت اجنرال سرد 30000

59,000,000 ريال 63,100,000 ريال -6%

   برچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولتجریان برق مصرفی - Amp9~8کشور سازندهتایلندگارانتیشرکت نیامدت گ...

تخفيف

اسپلیت اجنرال سرد 36000

72,300,000 ريال 77,400,000 ريال -7%

   برچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدل و حاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR22ظرفیت سرمایشی - BTU/h36000نوع برق مصرفیتک فاز - 220 ولتجریان برق مصرفی - Amp9~8کشور سازندهتایلندگارانتیشرکت نیامدت گ...

تخفيف

اسپلیت اجنرال سرد حاره ای 18000

45,500,000 ريال 48,700,000 ريال -7%

مدل دستگاهASGA36FUTA (پنل خارجی AOGA36FETASP)کاربریسرمایشیبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردحاره اینوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h-ظرفیت سرمایشی - تن3ظرفیت سرمای...

نمایش 1 تا 9 از 19 (3 صفحه)