تخفيف

اسپلیت تراست TMINVP12000

26,600,000 ريال 28,000,000 ريال -5%

 مدل دستگاهTMINVP-12H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.52ظرفیت گرمایشی K...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVP18000

33,250,000 ريال 35,000,000 ريال -5%

    مدل دستگاهTMINVP-18H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw4.98ظر...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVP24000

39,900,000 ريال 42,000,000 ريال -5%

    مدل دستگاهTMINVP-24H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw6.45ظر...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVP9000

22,800,000 ريال 24,000,000 ريال -5%

    مدل دستگاهTMINVP-09H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی - BTU/h9000ظرفیت سرمایشی Kw2.64ظرفی...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVTC12000

25,175,000 ريال 26,500,000 ريال -5%

     مدل دستگاهTMINVTC-12H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h12000ظرفیت سرمایشی Kw3.52...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVTC18000

31,350,000 ريال 33,000,000 ريال -5%

     مدل دستگاهTMINVTC-18H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h18000ظرفیت گرمایشی - BTU/h18000ظرفیت سرمایشی Kw5.27...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVTC24000

38,475,000 ريال 40,500,000 ريال -5%

 مدل دستگاهTMINVTC-24H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h24000ظرفیت گرمایشی - BTU/h24000ظرفیت سرمایشی Kw7.03ظرفیت گرمایشی ...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVTC30000

41,800,000 ريال 44,000,000 ريال -5%

      مدل دستگاهTMINVTC-30H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت گرمایشی - BTU/h30000ظرفیت سرمایشی ...

تخفيف

اسپلیت تراست TMINVTC9000

21,375,000 ريال 22,500,000 ريال -5%

   مدل دستگاهTMINVTC-09H410Aکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیA+موقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h9000ظرفیت گرمایشی - BTU/h9000ظرفیت سرمایشی Kw2.64ظرفیت گرم...

نمایش 1 تا 9 از 14 (2 صفحه)