اسپلیت گری آیکول اینورتر 12000

0 ريال

مدل (پنل داخلی)iCool-H12H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H12H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۱۹۴۲ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۲۵۲۲برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۰.۹۸۹/۱.۰۸۴سایز کابل برق اص...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 18000

0 ريال

مدل (پنل داخلی)iCool-H18H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H18H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۷۵۰۴ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۷۹۹۸برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۴۱/۱.۵۸سایز کابل برق اصلی...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 24000

0 ريال

دل (پنل داخلی)iCool-H24H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H24H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۲۸۶۰ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۴۷۳۷برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۹۴/۱.۸۷سایز کابل برق اصلی ...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 30000

0 ريال

       مدل دستگاهiCool-H30H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h30000ظرفیت گرمایشی - BTU/h29000ظرفیت سر...

اسپلیت گری آیکول اینورتر 36000

0 ريال

مدل دستگاهiCool-H36H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیAموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)داردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h36000ظرفیت گرمایشی - BTU/h36000ظرفیت هوادهی CFM1200نوع برق مصرفیتک...

اسپلیت گری آیکول اینورترسرد 18000

0 ريال

مدل (پنل داخلی)iCool-H18H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H18H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۷۵۰۴ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۷۹۹۸برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۴۱/۱.۵۸سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ ...

اسپلیت گری آیکول اینورترسرد 24000

100,000,000 ريال

مدل (پنل داخلی)iCool-H24H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H24H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۲۲۸۶۰ظرفیت گرمایش (BTU/h)۲۴۷۳۷برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۱.۹۴/۱.۸۷سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ ...

اسپلیت گری آیکول اینورترسرد12000

0 ريال

مدل (پنل داخلی)iCool-H12H1/Pمدل (پنل خارجی)iCool-H12H1/Mبرندگرینوعکولر گازی اسپلیت دیواریعملکردسرمایشی-گرمایشیمنبع برق V/Ø/Hz۲۲۰/۱/۵۰ظرفیت سرمایش (BTU/h)۱۱۹۴۲ظرفیت گرمایش (BTU/h)۱۲۵۲۲برق ورودی  سرمایش/گرمایش(KW)۰.۹۸۹/۱.۰۸۴سایز کابل برق اصلی تا ۲...

اسپلیت گری ارفورماتیک 12000

0 ريال

مدل دستگاهR4'Matic-H12H1 - Greeکاربریسرمایش و گرمایشبرچسب مصرف انرژیBموقعیت نصب دستگاهدیواریشرایط کارکردمعتدلنوع کمپرسورروتاریکیت اینورتر (کم مصرف)نداردگاز مبردR410ظرفیت سرمایشی - BTU/h12000ظرفیت گرمایشی - BTU/h11600ظرفیت سرمایشی - تن1نوع برق مصرفیتک...

نمایش 1 تا 9 از 15 (2 صفحه)