پکیج بوتان بنسره پرو 28

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۳۱٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۶,۹۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۹ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۵,۰۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۳حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبساط...

پکیج بوتان بنسره پرو 30000 فن دار

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۳۲٫۴ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۸،۰۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۳۰٫۳۶ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۶،۲۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۳حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انب...

پکیج بوتان ورونا 24 بدون فن

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۲،۶۱۸ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۴ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۰،۹۸۴حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰،۱۳حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبس...

پکیج بوتان ورونا 24 فن دار

0 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۲،۶۱۸ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۴ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۰،۹۸۴حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰،۱۳حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبس...

پکیج بوتان پارما 22 بدون فن

42,060,920 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۵٫۲ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۱٫۷۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۲ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۱۸٫۹۴۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبساط...

پکیج بوتان پارما 22 فن دار

43,499,720 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۵٫۲ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۱٫۷۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۲ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۱۸٫۹۴۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبساط...

پکیج بوتان پارما 24 فن دار

46,653,090 ريال

واحد مقدار ظرفیت حرارتی ورودی kW ۲۶٫۲ ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۲٫۵۳۲ ظرفیت حرارتی خروجی kW ۲۴٫۳ ظرفیت حرارتی خروجی kcal/hr ۲۰٫۸۹۸ حداکثر دمای آب مدار گرمایش C° ۹۰ حداکثر دمای آب مدار آب گرم C...

پکیج بوتان پرلا پرو 24 بدون فن

49,230,940 ريال

مشخصات فنیمشخصات فنی Perla Pro 24i شرح واحد مقدار ظرفیت حرارتی ورودی kW ۲۶٫۳ ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۲،۶۲۰ ظرفیت حرارتی خروجی kW ۲۴٫۴ ظرفیت حرارتی خروجی Kcal/hr ۲۱،۰۰۰ حداکثر دمای آب مدار گرمایش C°...

پکیج بوتان پرلا پرو 24 فن دار

52,923,860 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۲،۴۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۱۹ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۰،۸۲۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۳حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبسا...

نمایش 1 تا 9 از 12 (2 صفحه)