پکیج بوتان بنی سر پرو 28

22,000,000 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۳۱٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۶,۹۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۹ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۵,۰۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۳حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبساط...

پکیج بوتان بنی سر پرو 30000 فن دار

34,000,000 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۳۲٫۴ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۸،۰۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۳۰٫۳۶ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۶،۲۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۳حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انب...

پکیج بوتان ورونا 24 بدون فن

16,600,000 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۲،۶۱۸ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۴ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۰،۹۸۴حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰،۱۳حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبس...

پکیج بوتان ورونا 24 فن دار

17,500,000 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۲،۶۱۸ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۴ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۰،۹۸۴حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰،۱۳حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبس...

پکیج بوتان ونیزیا 24 فن دار

16,436,110 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۶٫۳ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۳،۰۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۴٫۴۴ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۱،۰۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انب...

پکیج بوتان ونیزیا 28 فن دار

17,288,490 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۳۱ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۷،۰۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۸٫۸۲ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۲۴،۸۰۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبسا...

پکیج بوتان پارما 22فن دار

13,450,001 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۵٫۲ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۱٫۷۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۲ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۱۸٫۹۴۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبساط...

تخفيف

پکیج بوتان پارما 24فن دار

14,950,000 ريال 16,000,000 ريال -7%

واحد مقدار ظرفیت حرارتی ورودی kW ۲۶٫۲ ظرفیت حرارتی ورودی kcal/hr ۲۲٫۵۳۲ ظرفیت حرارتی خروجی kW ۲۴٫۳ ظرفیت حرارتی خروجی kcal/hr ۲۰٫۸۹۸ حداکثر دمای آب مدار گرمایش C° ۹۰ حداکثر دمای آب مدار آب گرم C...

پکیج بوتان پارما22 بدون فن

13,100,000 ريال

شرحواحدمقدارظرفیت حرارتی ورودیkW۲۵٫۲ظرفیت حرارتی ورودیkcal/hr۲۱٫۷۰۰ظرفیت حرارتی خروجیkW۲۲ظرفیت حرارتی خروجیkcal/hr۱۸٫۹۴۰حداکثر دمای آب مدار گرمایشC°۹۰حداکثر دمای آب مدار آب گرمC°۶۰حداقل فشار آب راه اندازbar۰٫۱۵حداکثر ارتفاع پمپm.w.c۵ظرفیت منبع انبساط...

نمایش 1 تا 9 از 12 (2 صفحه)